ร่วมงานเปิดตัวโครงการ ลานบุญ ตลาดประชารัฐ

บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี(ประเทศไทย)จำกัด เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ ลานบุญ ตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน

ตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน” ด้วยการนำร่องที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จัดงานเปิดตัวโครงการ ลานบุญ
ตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน ถือว่าประสบความสำเร็จ ด้วยความพร้อมของวัดพระเชตุพนฯ ที่มีในหลายๆด้าน
ทั้งปริมาณนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน จึงมองว่าวัดพระเชตุพนฯ น่าจะเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชนได้
เป็นอย่างดี