โครงการพัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

โครงการพัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

โครงการพัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หลักสูตร “การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ ” วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ สทบ. ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ” โดยมีผู้ประกอบการและชุมชนเข้าร่วมจำนวนมาก หวังสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ส่งเสริมการใช้สินค้าสมุนไพรชุมชนในรูปแบบที่กว้างขวางขึ้นให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย
ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นประธานเปิดงาน และเปิดเผยว่า ปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 79,595 กองทุน ทั่วประเทศที่ดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 3 แสนล้านบาท โดยเฉพาะโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของตลาดผู้รักสุขภาพที่หันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและสมุนไพรขยายตัวมากขึ้น ผู้ประกอบการต้องไม่หยุดนิ่งในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคและตลาดที่แตกต่าง ควบคู่กับคุณภาพ มาตรฐาน สุขอนามัย การผลิตที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระเบียบการค้า ตลอดจนสร้างเสริมคุณค่าของแบรนด์
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ สทบ. นำโดย รศ.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลนำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรของประเทศไทยขึ้น ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้รับมอบนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการจนเกิดเป็นหลักสูตร “การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ และมีการจัดการอบรมไปแล้ว 2 รุ่นแล้ว ผลปรากฎว่ามีกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้เปิดอบรม รุ่นที่ 3 อย่างเป็นทางการ
ซึ่งมีบทบาทสำคัญนำมาเป็นฐานในการสร้างอาชีพ ต่อยอดประยุกต์จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตราสินค้า นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา สร้างรายได้ การออกสู่ตลาดเพื่อส่งเสริมการขายในอนาคต เผยแพร่ไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (AEC) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอีกด้วย
ที่ผ่านมา สทบ. มีสินค้ากองทุนหมู่บ้านวางจำหน่าย ควบคู่กับการจัดตลาดประชารัฐ ซึ่งเป็นตลาดที่จัดจำหน่ายสินค้ากองทุนหมู่บ้านหลังจากมีการอบรมผ่านไป 2 รุ่นแล้ว ทาง สทบ. ได้สนับสนุนและต่อยอดสินค้าสมุนไพรให้ได้ออกตลาดจริงเพื่อจำหน่ายสินค้าสมุนไพร ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมในเดือนตุลาคม 2560 ทำให้กลุ่มชุมชนได้มีประสบการณ์ในการจัดจำหน่าย ขยายตลาดและสร้างรายได้ โอกาสในการนำสินค้าของชุมชนสู่ตลาดโลก สำหรับการออกตลาดครั้งนี้มีกระแสตอบรับอย่างดีมากจากประชาชนทั่วไป ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาจับจ่ายใช้สอย และรวมถึงการได้รับความรู้จากกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
ทั้งนี้ การจัดอบรมทั้งหมดเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของรากฐานเศรษฐกิจ ด้วยการอบรมส่งเสริมความรู้และทักษะในการพัฒนาสินค้ากองทุนหมู่บ้านด้านสมุนไพรไทยในเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงสนามแข่งขันสู่ตลาดสากล โดยผนึกกำลังภาคีเครือข่ายสนับสนุน เน้นกระบวนการดำเนินงานอย่างมีระบบแบบแผน ภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างอาชีพ รายได้ ต่อยอดประยุกต์จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตราสินค้า นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา เพื่อเตรียมการออกสู่ตลาดกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (AEC) รวมทั้ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลตามนโยบายของรัฐบาล
อ่านต่อ : http://gossipstar.mthai.com/gossip-content/65301
http://www.lemonfeed.com/archives/3689
http://www.papayanews.com/สทบ-จัดอบรมหลักสูตร-กา