Category Archives: New&Activity

สนับสนุนโครงการประกวด KIDS ANGEL CONTEST ครั้งที่3

บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี(ประเทศไทย)จำกัด ให้การสนับสนุนโครงการประกวด Kids angel contest ครั้งที่3 บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี(ประเทศไทย)จำกัด โรงงานผลิตครีม สบู่ และเครื่องสำอาง ค์ โดยคุณอัครภัสสร์  ชนะจินดาโสภณ  ได้มีโอกาสให้การสนับสนุนโครงการประกวด Kids angel contest ครั้งที่3 ในวันที่ 25 ตุลาคม 58 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน มีความกล้าคิด กล้าเเสดงออก  เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยต่อไป

โครงการ“การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ”

โครงการ“การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ” บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี(ประเทศไทย)จำกัด โรงงานผลิตครีม สบู่ และเครื่องสำอาง โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดโครงการ“การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ” เชิญวิทยากรชื่อดังร่วมเสริมสร้างความรู้พร้อมแนะเคล็ดไม่ลับสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์สินค้ากองทุนหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้า ความเข้มแข็งให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ในการช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรภายใต้มาตรฐานกองทุนหมู่บ้านให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีความเป็นสากล

ตกลงร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร เพื่อสร้างนวัตกรรมความงามแห่งอนาคต

บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย)จำกัด ได้ตกลงร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร เพื่อสร้างนวัตกรรมความงามแห่งอนาคต บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย)จำกัด โรงงานผลิตครีม และเครื่องสำอาง โดย คุณอัครภัสสร์ ชนะจินดาโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จาก ผู้สนับสนุนฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงประจำปี 2016-2017 หารือกับ ดร. ปาร์ค จู อี คณบดีคณะสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยซัมยุค ประเทศเกาหลีใต้ ในการเดินทางไปทำความตกลงร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร เพื่อสร้างนวัตกรรมความงามแห่งอนาคต

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับ บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตครีม และเครื่องสำอาง ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับ บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 29 มี.ค 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

นำโดยทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ทีเอฟคอสเมโทโลจี(ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตครีม สบู่ และเครื่องสำอาง นำโดยทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ร่วมมือกับ บริษัท Vevy euroup ได้คิดค้นนวัตกรรมการผลิต บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี(ประเทศไทย)จำกัด โรงงานผลิตครีม สบู่ และเครื่องสำอาง นำโดยคุณอัครภัสสร์ ชนะจินดาโสภณ นำโดยทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ร่วมมือกับ บริษัท Vevy euroup นำโดย Dr. Vincenzo Rialdi ผู้ผลิตวัตถุดิบเครื่องสำอางชั่นนำระดับโลกจากประเทศอิตาลีได้คิดค้นนวัตกรรมการผลิตและมีการจัดอบรม Technical training seminar participation statement “skin sustainability cosmetic theory and technique